همایشها و نمایشگاه ها

ترامپ مدعی است بیشتر ایالت های این کشور عاری از کرونا هستند، تفاوت های تاریخی حج سال جاری با سال های گذشته

درحالی که 21 ایالت از مجموع 50 آمریکا در شرایط قرمز قرار دارند، ترامپ مدعی است که بخش های وسیعی از این کشور عاری از ویروس کرونا هستند.

9 آبان 1399

نمایش عکس هایی از تکیه های دوره قاجار در با کاروان

نمایشگاه با کاروان شامل عکس های قدیمی از تکیه های دوره قاجار در باغ موزه هنر ایرانی برگزار می گردد.

19 مهر 1399