تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش وبسایت دانشجویی، تعبیر خواب انگشتر به تعهد و مسئولیت پذیری فرد بیننده خواب اشاره دارد. دیدن انگشتر در خواب می تواند نمادی از مال، زن، فرزند، تعهد و... باشد که بسته به جنس (انگشتر طلا، نقره، الماس) یا حالت آن با تعابیر متفاوتی همراه است.

تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - از نظر تحلیلگران خواب و رویا دیدن انگشتر نمادی از تعهد به رابطه و یا پذیرفتن مسئولیت هایی است که بر عهده شماست. تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب انگشتر را زن و فرزند دانسته اند که در واقع می توان این دو را نیز جز متعلقات و وابستگی های فرد رویا بین در نظر گرفت. در ادامه به بررسی دیدن انواع انگشتر و حالت های مختلف آن در خواب خواهیم پرداخت. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی خواب ها و رویاهای خود می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع کنند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این مطلب خواهید خواند:
 • تعبیر خواب انگشتر
 • تعبیر خواب انگشتر طلا
 • تعبیر خواب انگشتر نقره
 • تعبیر خواب انگشتر نگین دار
 • تعبیر خواب انگشتر الماس

تعبیر خواب انگشتر

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوئیسی در رابطه با رویای انگشتر می گوید:

دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید.

ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب دیدی که انگشترت خوب ساخته نشده نشان از هدر رفتن مال و اموال توست .

تعبیر خواب انگشتر طلا

امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می باشد.

به بیان معبرین دیگر:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
 • اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
 • اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری روبرو می شود که به ضرر اوست.

تعبیر خواب انگشتر نقره

امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

 • مملکت
 • زن
 • فرزند
 • مال

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی انگشترت نقره است، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

به بیان معبرین غربی دیدن انگشتر نقره در خواب به شادی مضاعف و احساسات زیبای شما اشاره دارد. ارتباطات شما وارد فاز تازه ای خواهد شد. اگر مجرد هستید، فرد خاصی پای به زندگی شما خواهد گذاشت. مشاهده یک انگشتر بزرگ نقره در خواب می تواند بیانگر مشکلاتی باشد که در آینده با آن روبرو شده و بر آن چیره خواهید گشت.

تعبیر خواب انگشتر نگین دار

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه است یا کسی آن را به تو داده است، یعنی غلام زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یعنی از یکی از دو گناه خودت توبه می کنی.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می ماند.

امام صادق (ع) می فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می شود.

به بیان معبرین غربی اگر در خواب دیدید که نگین انگشترتان افتاد بدان معناست که از احترام شما کاسته خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر الماس

 • به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب دیدید که انگشتر الماس در دست می کنید نشانه تعهدی است که در آینده ای نزدیک بدان پایبند می شوید. این رویا همچنین می تواند به اعتقادات مذهبی و همچنین نگرانی های معنوی که صاحب خواب مدام به آن ها فکر می کند نیز اشاره داشته باشد.
 • اگر انگشتر الماس خود را در خواب گم کردید نشان از تبدیل یک رابطه عادی به ارتباطی دردسر آفرین و مشکل ساز دارد.
 • اگر خواب دیدید که شخصی به شما انگشتر الماس هدیه می دهد نشان از ثروتمند شدن شما در آینده دارد.

دیدن انگشتر در خواب با جنس های مختلف

انگشتر آهنی: ابراهیم کرمانی می گوید اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو است، یعنی قدرت و توانایی بدست می آوری.

انگشتر از جنس مس یا برنج: جابر مغربی می گوید:

 • اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می باشد، یعنی از انسان های بی اصل و نسب به تو سود و منفعت می رسد.
 • اگر ببینی انگشتر تو از بلور می باشد، یعنی از مردم بی اصل و نسب چیزی به تو می رسد.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می کنی.

تعبیر خواب انگشتر شکسته (از دست دادن انگشتر)

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی انگشترت را فروخته ای و پولش را هم گرفته ای، یعنی همه اموال خودت را می فروشی و خرج می کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می فروشی.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته ای، یعنی بین تو و زنت جدایی می افتد.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی انگشترت را از دست داده ای یا اینکه آنرا دزدیده اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

تعبیرگری می گوید: اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد.

به تعبیر معبرین غربی شکستن انگشتر نقره در خواب نشانه این است که در آینده قلبتان بر سر مساله ای می شکند ولی روحتان از این واقعه آسیب نخواهد دید.

کارل گوستاو یونگ:

 • خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
 • خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می رسد، ابن سیرین می گوید: یعنی پادشاه می شوی.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می بخشی.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده ای یا به امانت گذاشته ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می روی ولی قبول نمی کنند.

تعبیر خواب حلقه ازدواج و نامزدی

کارل گوستاو یونگ:

 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید، نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

منابع:

تعبیرستان

خواب و رویا

یوتاب

Dream Dictionary Now

منبع: setare.com
انتشار: 30 بهمن 1399 بروزرسانی: 30 بهمن 1399 گردآورنده: nbdfars.ir شناسه مطلب: 273

به "تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب انگشتر - دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید