وزارتخانه ها در عصر مشروطه؛ دستوری و بدون کارایی

به گزارش وبسایت دانشجویی، در فقدان تعریف و صندلی معین برای وزارتخانه های جدید در سال های آخر پیش از مشروطه، تقریبا هر یک از ادارات و دوایر دولتی که قدر و وزنی داشتند، عنوان وزارت یافتند.

وزارتخانه ها در عصر مشروطه؛ دستوری و بدون کارایی

تشکیلات کشوری در ایران از دیرباز به دیوان های مختلف تقسیم شده بود. این تقسیم کار کمابیش در تمام تا ریخ ایران استمرار داشت. روسای این دیوان ها و اعضای آن ها نظامی سلسله مراتبی را تشکیل می دادند.

وزیر در راس این نظام قرار داشت. روسای دیوان ها در مرتبه بعد بودند که هر یک عنوانی خاص داشتند. در ایالات هم نظام دیوانی کم وبیش مشابه دیوان مرکزی برقرار بود. وزیر ایالتی در راس این نظام قرار داشت. نهاد وزارت با ساختاری که به آن اشاره شد، اساس دستگاه دیوانی ایران را در طول تا ریخ تشکیل می داد.

در سال های آغازین دهه دوم سلطنت ناصرالدین شاه گام هایی برای تغییر این نهاد و تشکیل وزارتخانه های چندگانه به سبک اروپایی برداشته شد، اما این امر به راحتی امکان پذیر نبود. اصولا تغییرات نهادی به سادگی محقق نمی گردد. ثبات و استمرار در طول زمان، ویژگی کلیدی نهادهاست.

آن ها در برابر تغییر مقاومت می نمایند. همین امر تغییر نهادی را به امری زمان بر تبدیل می نماید، اما شرایط خاص، کشمکش های حاد یا مسائل جدی دیگر می توانند تغییرات سریع ایجاد نمایند. پدیده هایی مانند جنگ ها، انقلاب ها، فتوحات و بلایای طبیعی در زمره این رخداد ها هستند.

بر این مبنا تغییرات نهادی را در دو گروه تغییرات تدریجی و پیوسته و تغییرات گسسته دسته بندی می نمایند. گام های آغازین برای تغییر نهاد وزارت در دوره ناصرالدین شاه نه تنها دردی را دوا نکرد، بلکه سرآغاز راهی شد که در خاتمه سلطنت مظفرالدین شاه به هرج و مرج و نابسامانی آشکار در تقسیم بندی ها و سازوکار های دستگاه دیوانی انجامید.

تغییر و تبدل های متعدد در شمار و عنوان ها و حوزه عمل وزارتخانه ها، آن ها را به اسامی بی رسمی بدل نموده بود.

انقلاب مشروطه در بنیاد های نظم سیاسی ایران تغییراتی اساسی ایجاد کرد. این امر به وسیله ایجاد تغییرات در نهاد های موجود یا خلق نهاد های جدید صورت گرفت. مهم ترین نهاد هایی که اغلب به عنوان دستاورد انقلاب مشروطه مورد توجه قرار گرفته اند، مجلس شورای ملی و قانون اساسی هستند.

مفهوم قانون چنان صندلیی در گفتمان مشروطه خواهی ایرانیان داشت و نهاد قانون گذاری چندان بدیع می نمود که سایر نهاد های برآمده از انقلاب مشروطه چنان که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته اند.

همگام با ایجاد قوه قانون گذاری و تدوین قانون اساسی، وجود دستگاهی اجرایی که آن قوانین را عملی سازد، ضرورت داشت. البته دستگاه اجرایی، یا به تعبیر مشروطه خواستار قوه مجریه، در نگاه کلی در قیاس با دو نهاد پیشین، با نظم سیاسی ماقبل مشروطه ایران نسبت نزدیک تری داشت.

اما با دیدی دقیق تر قوه مجریه در دولت مشروطه نه همان دستگاه دیوانی بر مبنای نهاد وزارت، که نهادی جدید با تفاوت های اساسی بود.

عنصر معین نماینده در این تغییر نهادی، تشکیل وزارتخانه ها در معنا و کارکردی جدید بود. در این پژوهش بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای بر آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که تغییر نهاد وزارت و ایجاد وزارتخانه های جدید در جریان انقلاب مشروطه ایران چگونه امکان پذیر شد؟

نظم دیوانی ایران تا خاتمه دهه اول سلطنت ناصرالدین شاه بر همان مدار سنتی و بر پایه میراث به جا مانده از دوره صفوی بود. اما این ساختار کهن جوابگوی احتیاج های حکومت و سیاست ایران در قرن پرآشوب نوزدهم میلادی نبود.

شکست های متعدد نظامی و عقب نشینی های دائم سیاسی نه تن ها لزوم تغییر ساختار نظامی و شیوه جنگ آوری را به ایرانیان یادآور شد، که ضرورت ایجاد دگرگونی در نظام دیوانی و دستگاه اجرایی را هم اجتناب ناپذیر کرد. دولت با تنگنا های متعدد سیاسی و اقتصادی دست به گریبان بود.

نخبگان سیاسی و دیوانی راهکار را در اتخاذ ساختار ها و رویه های حکومتی اروپاییان جست وجو کردند. در سراسر دوره سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، روشنفکران و همچنین گروهی از حکومتگران اصلاح ساختار دولت، تشکیل هیات وزیران و تقسیم امور دولت در میان وزارتخانه های چندگانه را ابزار هایی مهم برای حل مشکل ناکارآمدی دولت تلقی می کردند.

میرزا ملکم خان در دفتر تنظیمات، ابوطالب بهبهانی در منهاج العلی و خان خانان در رساله در اصلاح امور همگی از لزوم تقسیم وظایف دولت میان وزارتخانه های چندگانه سخن گفته اند.

ناصرالدین شاه در محرم 1275ق/ 1858م میرزا آقاخان نوری را از صدارت عزل و مقام صدارت را ملغی کرد. به دنبال آن مجلس شورای دولتی مرکب از شش وزارتخانه ایجاد کرد که تعداد آن سال بعد به هشت وزارتخانه افزایش یافت. از الغای مقام صدارت و ایجاد این وزارتخانه های شش گانه تا پیروزی انقلاب مشروطه الگو ها و عنوان های گوناگون اختراعی یا برگرفته از اروپا در دستگاه دیوانی ایران به بوته آزمون گذارده شد.

منضبط ترین آن ها در دوره صدراعظمی میرزا حسین خان سپهسالار (1290-1288ق/ 1873-1871م) بود که طرح هیات دولتی به شیوه اروپا با 9وزیر، مسوول در برابر صدراعظم و دارای مسوولیت مشترک در امور دولت، ریخته شد. بنا بود صدراعظم همه وزارتخانه ها را در خود جمع نکند و هر وزیری در کار خود مستقل و مسوول باشد.

تغییرات نهادی در ساختار دستگاه اجرایی ایران در دوره تقریبا پنجاه ساله قبل از انقلاب مشروطه را از دو منظر می توان آنالیز کرد: نخست ایجاد وزیر در مفهوم متولی یکی از وزارتخانه های دولت به عنوان یک نهاد جدید و دوم تقسیم و تعدیل اختیارات و وظایف صدراعظم و تغییر (یا حذف) وزیر در مفهوم همنشین خاص پادشاه که مشیر تدبیر و ظهیر سریر باشد.

ایجاد وزارتخانه های جدید: شش وزارتخانه ای که در سال 1275ق/ 1858م تا سیس شده بودند، در خلال تحولات دوره ناصری و مظفری به وزارتخانه های متعدد بدل شدند، اما نه تعداد آن ها محدود بود و نه حدود آن ها معین. بعضی از وزارتخانه های جدید تنها نامی روی کاغذ بودند. وزارتخانه هایی مانند معادن، فلاحت و فواید عامه اغلب کاری نداشتند که انجام دهند.

علاوه بر آن، وزارتخانه های عظیم هم تعریف و حدود معینی نداشتند. نمونه آن دو وزارتخانه اقتصادیه و داخله بودند. امور اقتصادی مشتمل بر دو بخش اصلی عایدات و هزینه ها بود.

در فرمان سال 1275ق/ 1858م در معین حدود وزارت داخله آمده بود: در نصب حکام ولایات دستورالعمل رفتار و کردار آن ها از جانب اقدس همایون به ایشان القا گردد که از آن قرار به حکام ابلاغ دارند و به مقر حکومت بفرستند و همچنین در عزل آنها.

بروات را که به مهر مهرآثار همایون صادر می گردد ایشان باید به طور قسط بندی و قاعده از خزانه لشکر یا معیرالممالک حواله بدهند بعد به نظر اقدس همایون رسیده... بر پایه این تعریف وزارت داخله دو وظیفه بر عهده داشت: یکی ارتباط با حکام و دیگری اداره مخارج. در همان فرمان حدود وزارت اقتصادیه معادل و هم ارز دستگاه مستوفی الممالک تلقی شد.

در سالنامه سال 1312ق/ 1894م تعریف دیگری به چشم می خورد: دفترخانه استیفا هم ارز وزارت داخله قلمداد شده و امور خزانه زیرمجموعه وزارت اقتصادیه آمده است. در فاصله نزدیک به نیم قرن بین ایجاد وزارتخانه های چندگانه به امر ناصرالدین شاه تا انقلاب مشروطه، حوزه وظایف وزارتخانه ها پیاپی تغییر کرد و جابه جا شد.

وزیر داخله گاه عهده دار دستگاه محاسبات اقتصادیاتی بود، گاه اداره خزانه را بر عهده داشت و گاه رئیس دارالانشاء بود. این جابه جایی ها در وزارت اقتصادیه هم دیده می شد. به نظر می رسد به جز وزارت خارجه که محصول الزامات روابط خارجی ایران در قرن نوزدهم بود، سایر وزارتخانه های نوظهور نه در اسم و نه در رسم مرز های معینی نداشتند.

در فقدان تعریف و صندلی معین برای وزارتخانه های جدید در سال های آخر پیش از مشروطه، تقریبا هر یک از ادارات و دوایر دولتی که قدر و وزنی داشتند، عنوان وزارت یافتند؛ مانند وزارت تلگراف، وزارت دارالضرب، وزارت گمرکات، وزارت خزانه، وزارت بنایی و... به لحاظ نظری وزارت نهادی بالاتر از اداره بود و تبدیل اداره ای به وزارت روندی صعودی تلقی می شد. چنان که به نوشته مخبرالسلطنه اداره پست وزارت پست شد. اما به نظر می رسد در عمل حدود و قیودی برای تبدیل اداره یا دایره ای دولتی به وزارت وجود نداشت.

بعضی از کسانی که عنوان وزیر داشتند، روسای ادارات بودند و مدیریت دستگاهی را بر عهده داشتند که خود زیرمجموعه وزارتخانه عظیم تری بود. برای نمونه در وزارت ذخیره و قورخانه، احتساب الملک وزیر ذخیره در زمان واحد هم عنوان وزارت داشت و هم رئیس اداره ذخیره عسکریه خوانده می شد، اما اداره ذخیره عسکریه خود زیرمجموعه وزارت جنگ به شمار می رفت.

ریاست قورخانه گاه عنوان وزارت داشت، گاه زیرمجموعه وزارت جنگ بود و زمانی اداره آن به وزیر صنایع واگذار می شد. گاه نیز در انحلال وزارت جنگ هر یک از این وزارت های فرعی عضو اصلی مجموعه دولت تلقی می شد. نمونه هایی از این دست در میان ادارات اقتصادی و نظامی فراوان به چشم می خورد.

در عمل گاه شأن و صندلی این وزارتخانه های متعدد فرعی از وزارتخانه های اصلی عضو دولت بالاتر بود. در حالی که وزارتخانه های فلاحت یا فواید عامه کاری نداشتند که انجام دهند، وزارتخانه های گمرک یا خزانه یا پست و تلگراف عملا متصدی شعبه های مهم ادارات دولت بودند.

شرایط وزارتخانه های جدید در خاتمه دوره مظفری از ناکامی نخستین تغییرات در ساختار دیوانی ایران، یعنی ایجاد وزارت های چندگانه، خبر می دهد که باید عهده دار شعبه های اساسی امور کشور باشند. بسیاری از وزارتخانه ها حدود و وظایف روشنی نداشتند.

آنچه به وجود آمده بود، تنها عنوان های وزارتی جدید بود و نه نهاد های وزارتی نو. نهادی شدن روندی است که در طی زمان شکل می گیرد. معین زمان دقیق شکل گیری نهاد ها کار دشواری است. با همه این ها می توان نهادی شدن را مرحله ای در حیات پدیده ای خاص دانست که به حدی از استقرار و ثبات در طول زمان دست یافته است.

ویژگی پایداری در طول زمان از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از متفکران هر آنچه را که در جامعه پابرجا باشد، نهاد تلقی می نماید. نکته دیگر توانایی در تحمیل قیود و محدودیت ها بر رفتار کنشگران است. وزارتخانه های قبل از مشروطه واجد هیچ یک از این ویژگی ها نبودند.

رویه دیگر ایجاد وزارتخانه های جدید به چالش کشیدن نهاد سنتی وزارت و سردرگمی در صندلی مقام صدارت بود. تلاش هایی برای تغییر صندلی یا حذف مقام صدارت صورت می گرفت. گاه مقام صدارت یا همان وزارت عظمی ملغی می شد، گاه وظایف آن میان دو یا سه تن قسمت می شد، بی آنکه کسی عنوان صدارت داشته باشد و گاه همزمان با ابقای مقام صدارت بخشی از وظایف آن به فرد دیگری واگذار می شد.

علت این آشفتگی ها را می توان مقاومت نهاد دیرپای وزارت، در قالب مقام صدارت، در برابر تغییرات نهادی دانست. تغییرات نهادی که رویه دیگر ایجاد نهاد های جدید است، به سادگی محقق نمی گردد.

چنانکه با همه تلاش های دوره ناصری برای الغای مقام صدارت در بخش اعظم این دوره 50 ساله، قدر تمندترین فرد دربار با عنوان ها و سِمت های مختلف، مهم ترین کارویژه نهاد تا ریخی وزارت را بر عهده داشت که همان اداره امور اقتصادی دولت بود. در وزارتخانه های سه گانه سال 1281ق/ 1864م میرزا محمدخان سپهسالار، وزیر عسکریه، در عمل مدیریت امور اقتصادی و وظایف صدراعظم را عهده دار بود.

در دستورالعمل وزارتخانه های چندگانه سال 1284ق/ 1867م، میرزا یوسف خان مستوفی الممالک به وزارت اقتصادیه و انتظام خزانه و وصول و ایصال اقتصادیات منصوب شد. او تا سال 1288ق/ 1871م که در این مقام بود گرچه عنوان صدارت نداشت، در قول و عمل وزیر اول محسوب می شد.

در تقسیم وظایف میان وزرای دوگانه امور کشور و امور لشکر به سال 1294ق/ 1877م قدرت وزیر امور لشکر، میرزا حسین خان سپهسالار، آشکار بود. با وجود این وزیر اعظم کشور، میرزا یوسف خان مستوفی الممالک، همچنان وظایف و اختیارات نهاد سنتی وزارت را در قبضه خود داشت. این الگو در اغلب دوره های فترت سِمت صدارت عظمی در مقطع زمانی مورد بحث برقرار بود.

آشفتگی ها دامن گیر مقام صدارت هم شده بود. به این معنی که با توجه به آنچه گفتیم، گاه وزارت داخله را هم ارز صدارت می دانستند و گاه وزارت اقتصادیه و خزانه را همان صدارت عظمی تلقی می کردند.

به رغم تلاش های مکرر نظم جدید مستقر نشد، اما نظم سنتی هم برقرار نماند. تلاش ها برای حذف مقام وزارت با مقاومت این نهاد به تداوم حضور آن در قالب عنوان های جدید وزارتی انجامید، در حالی که خود این عنوان های وزارتی هنوز نهادینه نشده و دستخوش دگرگونی و جابه جایی پیاپی بودند.

از سوی دیگر نهاد وزارت در برابر از دست دادن مهم ترین کارکرد خود، یعنی مدیریت اقتصادی کشور، مقاومت می کرد. همین امر مانع نهادینه شدن و تثبیت موقعیت وزارتخانه های جدید بود.

نهاد وزارت در طول قرن ها تدبیر امور دولت ها را در ایران عهده دار بود. وزیر عنصر مرکزی این نهاد به شمار می آمد. در قرن نوزدهم، نظام سیاسی ایران و ابزار اجرایی آن، دستگاه دیوانی قادر به تحقق کارویژه های تا ریخی دولت، یعنی برقراری انتظام داخلی و امنیت خارجی، نبودند.

بنابراین، اصلاح نظام اداری و تغییر ساختار دیوانی ابزاری اساسی برای برون رفت از شرایط نابسامان موجود تلقی شد. تغییر ساختار دیوانی لاجرم مستلزم تغییر نهاد وزارت بود. تحقق این امر از دو جهت پیگیری شد: یکم تلاش برای تغییر و تعدیل صندلی صدراعظم (وزیر سنتی) در دستگاه دیوانی ایران که گاه به الغای موقتی این سِمت منجر می شد و دوم ایجاد وزارتخانه های چندگانه و تقسیم وظایف صدراعظم میان آنها. اما این تغییرات به دشواری امکان پذیر بود. وزارت نهادی دیرپا در تا ریخ ایران بود و تغییر آن به سادگی میسر نبود.

از سوی دیگر تغییر نهادی امری مستمر و تدریجی است. وزارتخانه های جدید حاصل تغییر مستمر نهاد های پیشین در بستر زمان نبودند، بلکه نتیجه تصمیم و دستور شاه بودند. حاصل کار پیدا شدن عنوان های وزارتی بود که در عمل اسامی بی رسم و فاقد هر گونه سازوکار یا ساختار معین بودند، چرا که فرمان شاه از نیروی کافی برای ایجاد تغییرات نهادی ناگهانی برخوردار نبود.

نهاد ها حدود اختیارات و دامنه عمل کنشگران و انتظارات از آن ها را معین می نمایند. عنوان های وزارتی جدید واجد هیچ یک از این ویژگی ها نبودند. نتیجه آنکه در خاتمه سلطنت مظفرالدین شاه اداره امور مهم مملکتی همچنان در مقام صدارت عظمی متمرکز بود.

از سوی دیگر، دولتمردان اصلاح طلب و گروهی از روشنفکران به علت آشنایی با نظام های حکومتی مشروطه به امید منضبط و قاعده مند کردن امور، مفهوم مسوولیت وزیران را مطرح کردند، اما طرح این مفهوم در بستر نظام سیاسی استبدادی ایران راه به جایی نبرد.

در فقدان مجلس نمایندگان مستقل از دولت که مرجع رسیدگی به عملکرد وزیران باشد، مفهوم مسوولیت لاجرم به مسوولیت نزد شاه یا دربار اعظم تقلیل یافت. حتی گاه هیچ مرجع معینی وجود نداشت.

انتها انقلاب مشروطه نیروی سیاسی عظیمی فراهم آورد که زمینه ساز تغییرات نهادی در نهاد وزارت سنتی ایران شد. ستیز سیاسی بر سر وزارت موسیو نوز و کامران میرزا به مصاحبه در موضوع شکل دستگاه اجرایی و تعداد وزیران تبدیل شد و در سطح بالاتر ارائه تعریفی جدید از مفهوم وزارت را برای نیرو های سیاسی به مساله ای حائز اهمیت بدل کرد.

از سوی دیگر دولتِ مسوول هم ارز حکومت مشروطه تلقی شد و پیش کشیدن مفهوم وزیر مسوول برای ایجاد تمایز میان مفاهیم جدید و ساختار های پیشین به کار گرفته شد.

اتحاد این دو عامل نیروی سیاسی و اجتماعی قدرتمندی فراهم کرد که به حذف وزارتخانه های متعدد پیشین و ایجاد نهاد جدید وزارت با تعاریف و صندلی قانونی معین و مسوول در برابر مجلس، در نظام سیاسی ایران انجامید. این وزارتخانه های جدید چارچوب قطعی و پایدار نظام اداری ایران را در سال های بعد شکل دادند.

تحولات پس از آن از قبیل استبداد صغیر، دوره فترت، جنگ جهانی اول و... هیچ یک نتوانستند این چارچوب نهادینه را متزلزل سازند. نهادینه شدن وزارتخانه های هشت گانه در زمان مجلس اول گام مهمی بود که زمینه سازماندهی ادارات دولتی به سبک جدید و تحقق دستگاه اجرایی نوین را فراهم ساخت.

از مقاله ای پژوهشی به قلم: سیده فاطمه سادات نژاد، سهراب یزدانی مقدم، محمدتقی مختاری

منبع: فرادید
انتشار: 3 خرداد 1400 بروزرسانی: 3 خرداد 1400 گردآورنده: nbdfars.ir شناسه مطلب: 457

به "وزارتخانه ها در عصر مشروطه؛ دستوری و بدون کارایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وزارتخانه ها در عصر مشروطه؛ دستوری و بدون کارایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید